Sözcük Türleri

Ünlemler

Türkçede ünlemler, duygu veya seslenme anlamı taşıyan sözcüklerdir. Ünlemler, sözcük türleri arasında en az işlenen ve en çok sorun yaratan konulardan biridir. Bu yazıda, ünlemlerin tanımı ve özellikleri, görevleri ve çeşitleri üzerinde duracağız.Ünlem Nedir? Ünlemlerin Özellikleri Nelerdir?Ünlemler, bir...

Bağlaçlar

Bağlaç Nedir?Cümle içinde aynı görevde olan ya da anlamca birbiri ile ilgisi bulunan sözcükleri, sözcük gruplarını, anlam bakımından birbiri ile ilgili cümleleri bağlayan sözcüklere “bağlaç” denir.Cümlede birden fazla özne, birden fazla sıfat, belirtili nesne, zarf, tamlayan, tamlanan, yüklem...

Edatlar: Özellikleri ve Cümleye Kattıkları Anlamlar

Edat Nedir? Hangi Sözcükler Edattır?Edatlar, tek başlarına bir anlam taşımayan, fakat cümle içinde anlam kazanan, sözcükler arasında çeşitli anlam ilgileri kuran sözcüklerdir. Bu yazımızda dilimizde edat olarak kullanılan sözcüklerin hangi sözcükler olduğunu, özelliklerini, cümleye kattıkları anlamları ve bazı dikkat...

Zarflar (Belirteçler) Konu Anlatımı

Zarflar; fiil, fiilimsi, sıfat ve hatta kendi türünden olan sözcüklerin durumunu/halini gösteren, gittikleri yöneldikleri yeri-yönü işaret eden, onların yaptığı şeylerin zamanını söyleyen, onları miktar bakımından belirten ve bütün bunları soru şeklinde de onlara sorabilen kelimelerdir. O halde zarfları bu ilişkiler bakımından beşe ayırmamız mümkündür. Bunlar;1-Durum/Hal (Nasıllık-Nicelik) Zarfı2-Zaman...

Fiilimsiler Konu Anlatımı ve İpuçları

Fiilimsi Nedir?Fiilimsiler, fiil kök veya gövdelerine eklenen bazı özel eklerle (fiilimsi ekleriyle) türetilen sözcüklerdir. Bu ekler, fiilden isim yapma ekleri olarak da bilinir ve fiillerin cümlede "isim, sıfat ve zarf" olarak kullanılmasını sağlarlar.Fiilimsiler; "isim fiil", "sıfat fiil" ve "zarf...

Soru Zamiri

Soru zamiri, isimlerin yerine soru şeklinde gelen ve onların soru biçimindeki karşılıkları olan kelimelerdir. "Kim" ve "ne" gibi soru kelimeleri ve bunların çekimli halleri ile; "hangisi", "kaçı..." gibi soru kelimeleri soru zamiri olarak kullanılır.- Kim, Kimi, Kime, Kimde,...

Zamirler (Adıllar)

İsimler nesneleri, kavramları doğrudan doğruya karşılayan kelimeler iken, zamirler isimlerin yerini tutabilen, onların yerine kullanılabilen kelimelerdir.Örnekler: Ben, sen o, bunu, şunu, onları, bazıları, kimileri, herkes vb.Zamirler, ihtiyaç halinde isimlerin yerine geçerek onların tekrarlanmasını önlerler. Dolayısıyla, dilde tasarruf sağlarken...

Sıfatlar (Önadlar)

Sıfatlar, varlıkların ve kavramların (isimlerin), renk durum biçim yönünden niteliklerini, sayılarını, ölçülerini gösteren ya da belirten sözcüklerdir.  Türkçe'de hiç bir kelime tek başına sıfat olarak kullanılamaz. Tek başına kullanıldıkları zaman bütün sıfatlar bir isim sayılır. Sıfatlar daima çekimsiz olarak...

İsim Nedir ?

Canlı veya cansız, varlık veya kavramları karşılayan ve onlar hakkında konuşmamızı sağlayan kelimelere isim denir. İsimler, varlıkları ve kavramları tanımamızı, anlatmamızı ve onları birbirinden ayırt etmemizi kolaylaştırır. Bu yüzden her ismin farklı özellikleri vardır. İsimleri özelliklerine göre aşağıdaki şekilde...

Son Yorumlar

Asya Açık İsim Tamlamaları
Türk Dil Bilgisi Açık İsim Tamlamaları
Yadigar Açık İsim Tamlamaları
Türk Dil Bilgisi Açık İsim Tamlamaları