Sözcükte Anlam

Nicel ve Nitel Anlamlı Kelimeler

Nicel ve Nitel Anlam Nedir?Nicel ve nitel anlam, bir sözcüğün ifade ettiği anlamın, sayısal veya ölçülebilir olup olmadığına göre ayrıldığı iki anlam türüdür.Nicel AnlamNicel anlam, bir şeyin sayısal olarak ifade edilebilen özelliklerini anlatan bir kavramdır. Nicel anlamlı kelimeler, nesnelerin...

Eş Sesli Kelimeler – Örnekler ve Kelime Sözlüğü

Eş Sesli Kelimeler (Sesteş) Aynı şekilde yazılıp okunan, dolayısıyla da ses bakımından birbirinin aynısı olan; ancak anlamları birbirinden tamamen farklı olan sözcükler arasındaki anlam ilişkisine “eş sesli kelimeler” diğer bir ifade ile “sesteş kelimeler” adı verilir. Burada dikkat edilmesi gereken;...

İkilemeler – İkilemelerin Yazılışı ve Oluşum Şekilleri

İkileme Nedir?Anlamı pekiştirmek, güçlendirmek, anlatımı daha çekici hale getirmek için aynı sözcüğün, eş, yakın, karşıt anlamlı veya sesleri birbirini çağrıştıran sözcüklerin yan yana kullanılmasıyla oluşturulan sözcük grubuna “ikileme” denir.ÖRNEKLER:Eski püskü, uzun uzun, şırıl şırıl, abuk subuk, cam çerçeve, fokur...

Zıt Anlamlı Kelimeler

Karşıt kavramları karşılayan, birbirleriyle çelişen anlamlar içeren sözcüklere “zıt anlamlı sözcükler” denir.Güzel – çirkin İnce – kalın Ağlamak – gülmek İnmek – çıkmak vsSıkça kullandığımız zıt anlamlı kelimelere örnekler vermeden önce bilmemiz ve dikkat etmeniz gereken şeylere değinelim. UYARI:...

Eş Anlamlı Kelimeler (Anlamdaş)

Aynı varlığı kavramı karşılayan, anlam bakımından birbirinin yerini tutabilen, farklı yazılıp farklı okunan iki sözcüğün arasındaki anlam ilgisine "eş anlamlı kelimeler" ilgisi diyoruz. Bu iki sözcükten biri genellikle farklı dillerden dilimize girmiş sözcük iken diğeri Türkçe sözcüktür.Besin   =...

Terim Anlam

Terim Anlam Nedir?Sözcükler zaman içinde ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli yeni anlamlar kazanabilir. Sözcük, temel anlamından uzaklaşarak kimi zaman mecaz anlama kimi zaman yan anlama gelebilecek şekilde kullanılabilir.Bazen de bu sözcükler kendilerine bir "bilim, spor, meslek, sanat dalları" içinde yer bulurlar....

Gerçek Anlam, Yan Anlam ve Mecaz Anlamlı Sözcükler

Sözcük Nedir? Sözcükte Çok Anlamlılık: Sözcük dilin anlamlı en küçük birimidir. Toplumsal yaşamda meydana gelen değişmeler, sözcüklerin anlamlarında da değişime yol açar. Yeni kavramlar ya yeni sözcüklerle ifade edilir ya da var olan sözcüklere yeni anlamlar yüklenir. Böylece sözcükler...

Son Yorumlar

Asya Açık İsim Tamlamaları
Türk Dil Bilgisi Açık İsim Tamlamaları
Yadigar Açık İsim Tamlamaları
Türk Dil Bilgisi Açık İsim Tamlamaları