Ana SayfaSözcük TürleriZarflar (Belirteçler) Konu Anlatımı

Zarflar (Belirteçler) Konu Anlatımı

Zarflar; fiil, fiilimsi, sıfat ve hatta kendi türünden olan sözcüklerin durumunu/halini gösteren, gittikleri yöneldikleri yeri-yönü işaret eden, onların yaptığı şeylerin zamanını söyleyen, onları miktar bakımından belirten ve bütün bunları soru şeklinde de onlara sorabilen kelimelerdir. O halde zarfları bu ilişkiler bakımından beşe ayırmamız mümkündür. Bunlar;

1-Durum/Hal (Nasıllık-Nicelik) Zarfı
2-Zaman Zarfı
3-Yer-Yön Zarfı
4-Azlık-Çokluk (Miktar) Zarfı
5-Soru Zarfı

1-DURUM ZARFI

Yapılan her bir hareketin yapılış şekli, tarzı, hali, vaziyeti vardır. Durum zarfları, bu hareketlerin yani fiillerin nasıl yapıldığını gösteren zarflardır.  Örneğin; konuşursunuz ama nasıl konuşursunuz?

Hızlı konuşurum.
Yavaş konuşurum.
Akıcı konuşurum.
İçten konuşurum.
Alaycı konuşurum.
Dikkatli konuşurum.

Konuşma eyleminin nasıl olduğunu gösteren bu kelimeler “durum zarfı” olarak görev yaparlar. Dikkat ederseniz fiile sorduğumuz nasıl sorusuna da cevap verir.

 • Fiillere ve fiilimsilere sorulan “nasıl, niye, neden, niçin” sorularından uygun olanına cevap verirler.
 • Cümlede fiilleri, fiilimsileri bazen nitelik anlamının yanında kesinlik, olasılık, yineleme ve sebep anlamlarında da belirtebilir.

Örnekler:

Bunları defterinize doğru çiziniz.
(Nasıl çiziniz?: Doğru)

Onlara insanca davranalım.
(Nasıl davranalım?: İnsanca)

O, bu çalışmasıyla sınavı mutlaka kazanır.
(Kesinlik anlamlı zarf)

Oraya asla gitmeyeceğim. 
(Kesinlik anlamlı zarf)

Annesi belki yarın bize de gelir.
(Olasılık anlamlı zarf)

Yaşlı adam bakımsızlıktan öldü.
(Niçin öldü?: Bakımsızlıktan)

Arkadaşlarına küstüğünden sokağa çıkmıyor.
(Neden çıkmıyor?: Küstüğünden)

Sürekli aynı konuyu konuşuyor?
(Yineleme anlamlı zarf)

Kazanma hırsıyla yarışmaya tekrar katıldı.
(Yineleme anlamlı zarf)

Güzel yarışıp arabayı kazandılar.
(Nasıl yarışıp? Güzel)
(Not:Yarışıp kelimesi fiilimsidir.)

Hızlı okuyarak kitabı bir günde bitirdi.
(Nasıl okuyarak? Hızlı = Zarf)
(Not: “Okuyarak” fiilimsidir.)

2-ZAMAN ZARFI

 • Zaman zarfları fiillere ve fiilimsilere sorduğumuz “ne zaman” sorusuna karşılık verirler.

Örnekler:

Sabahları, binlerce kuş birden öter.
(Ne zaman öter? Sabahları= Zaman zarfı)

Beni yarın mutlaka aramalısın.
(Ne zaman aramalı? Yarın = Zaman zarfı)

Dün koşup oynayan çocuk, bugün hastalandı.
(Z.zarfı)(Fiilimsi)                  (Z.zarfı)     (Fiil)

Yazın köye gideriz, akşamları mangal yakarız.

Bu işi gece yapmak yorucu olur, gündüz vakti hallederiz.

3- YER YÖN ZARFI

 • Fiilleri  ve fiilimsileri yer-yön anlamlarıyla belirten, onların yöneldikleri yeri-yönü gösteren kelimelerdir.
 • Ek almadan kullanılan yer yön zarfları sınırlı sayıdadır. Bunlar: “İçeri, dışarı, aşağı, yukarı, ileri, geri, öte, beri” en sık kullanılan yer yön zarflarıdır.
 • Bilmemiz gereken en önemli şey bu kelimelerin hiçbir çekim eki almamış halde bulunuyor olmasıdır. Eğer çekim eklerinden birini alırsa bunlar zarf değil “isim” olurlar.
 • Fiillere ve fiilimsilere sorulan “nereye” sorusuna cevap verirler.
 • Cümlede mutlaka fiili veya fiilimsiyi yön bakımından belirtmesi gerekir.

Örnekler:

İçeri girdi ve elindeki çiçeği annesine uzattı. (girdi = fiil) (içeri = yer-yön zarfı)
(nereye)

İçeri girip herkese bağırdı. (girip = fiilimsi) (nereye? İçeri = yer-yön zarfı)(nereye)

Sürekli evdesin, biraz dışarı çık. (çık = fiil) (nereye? Dışarı= y. y. zarfı)
(nereye)

Dışarı çıkacak hali kalmamıştı. (çıkacak = fiilimsi) (Nereye? Dışarı= y. y. zarfı)

Dışarısı buz gibi lapa lapa kar var benim içim yanıyor. (Ek aldığı için zarf değil  isimdir)

Aşağı ineceğim, istediğin bir şey varsa alayım. (ineceğim = fiil) (Nereye? Aşağı = y. y. zarfı)

Aşağı gelip bana yardım eder misin ? (gelip = fiilimsi) (Nereye? Aşağı= y. y. zarfı)

Elindekileri yukarı at, boşuna merdiven çıkma. (at = fiil) (Nereye at? Yukarı = y. y. zarfı)

Yukarı atmak için bütün gücünü kullanmalısın.  (atmak = fiilimsi) (Nereye? Yukarı = y. y. zarfı)

Park etmek için önce ileri git, sonra direksiyonu kır.

Geri dönmek için bir yol bulmalısın.

UYARI:

Yer yön belirten sözcükler cümlede farklı görevlerde kullanılabilir. Eğer çekim eki alarak kullanılırsa isim, ismi etkileyecek şekilde kullanılırsa sıfat olur. Örneğin;

İçeriye girdi ve elindeki çiçeği annesine uzattı. (İçeri = Fiile sorulan nereye sorusuna cevap verse  de  “e”  yönelme hal eki aldığı için yer yön zarfı değil isimdir)

İçeri çok soğuk, üzerine bir şeyler al. (içeri = isim)

İçeri odaya küçük bir çocuk girdi. (İçeri = Sıfat)
(Hangi oda)

4- MİKTAR (AZLIK-ÇOKLUK, ÖLÇÜ)  ZARFI

 • Fiilin, fiilimsinin, sıfatın, adlaşmış sıfatın ya da başka bir zarfın anlamını miktar, ölçü bakımından etkileyen, onların ne kadar olduğunu gösteren zarflardır.
 • Bu sözcükler sayı, eşitlik, karşılaştırma, üstünlük, aşırılık, derece gibi anlamlar bulunmaktadır.
 • Yukarıda saydığımız sözcüklere sorulan “ne kadar” sorusuna cevap verirler.
 • Az, azıcık, çok, daha çok, çokça, kadar, bu kadar, biraz, oldukça, pek, pek çok, en, en çok, fazla, epeyce, denli” vb sözcükler en sık kullanılan miktar zarflarıdır.

Örnekler:

Bebeği çok uyuttu. (Ne kadar uyuttu?)

Çok çalışarak  mülakatı kazandı. (Ne kadar çalışarak?)

Çok  güzel bir arabası var. (Ne kadar güzel ?)

Çok yaşlıya otobüslerde mutlaka yer verin. (Ne kadar yaşlıya?)

Çok hızlı yürüdük. (Ne kadar hızlı? )

Bir saatte epeyce yol almışız. (Ne kadar yol almışız?)

Az konuş, çok dinle.

Cep telefonuyla fazla konuşmak zararlıdır.

Oldukça büyük evde oturuyorlar.

Biraz beklersen sana yardımcı olurum.

Kayahan’ın oğlu da pek sevimli bir şeymiş

NOT: Bazı miktar belirten sözcükler cümle içinde zaman anlamında da kullanılabilir. Örneğin;

Buralara daha kar yağmadı. (Henüz kar yağmadı) (Zaman zarfı)

Senden daha çok şey öğreneceğim kesin. (Ne kadar çok ? Miktar zarfı)

5- SORU ZARFI

 • Eylemin nasıllığını, zamanını, sebebini, miktarını soran soru anlamlı sözcükler soru zarflarıdır.
 • Bir soru cümlesine verilen cevap zarf ise cümledeki soru anlamı soru zarfıyla sağlanmış demektir. Alınan cevap zarf olduğu için soru kelimesi de soru zarfıdır diyebiliriz.
 • Nasıl, niçin, neden, niye, ne, ne zaman, ne kadar vs. sözcükler soru zarflarıdır.
 • Bu soru sözcükleri mutlaka fiil ya da fiilimsiye soruluyor olmalıdır.
 • Cevabı “çünkü” ile başlayabilen cümlelerde soru anlamı soru zarfı ile sağlanmıştır

Örnekler:

Buraya kadar nasıl geldin?
(Koşarak geldim= Koşarak durum zarfı ise nasıl = Soru zarfıdır)

Avukat müvekkilini nasıl savunmuş?

Açık oturum ne zaman başlayacak ?

Niçin hemen uyumuyorsun? (Çünkü …)

Kimse neden burada olanları anlatmıyor?

Niye her gün yanımda değilsin?

Beni ne kadar özledin?

Ne ağlayıp duruyorsun, kalk yüzünü yıka!

NOT:

“Ne, nasıl” gibi soru kelimeleri başka sözcük türleri (sıfat, zamir) olarak da kullanılabilir.

Nasıl araba almayı düşünüyorsun? (Kırmızı Araba.  Nasıl = Soru sıfatı)

Araba kullanmayı nasıl öğrendin? (Çalışarak öğrendim. Nasıl = Soru zarfı)

Bana ne aldın ? (Araba aldım.  Ne = Soru Zamiri)

Size ne konuda yardım edebilirim? (Bu konuda.  Ne = Soru Sıfatı)

Kimseden fayda yok sana ne bekliyorsun? (Çünkü… Ne = Soru Zarfı)

Türkçede tüm konular birbiri ile zincirlenmiş durumdadır. Bir konunun mutlaka başka bir konu ile bağlantısı olduğunu görebilirsiniz. Örneğin sıfatlar konusunu kavrayabilmeniz için isimler konusunu, cümlenin ögeleri konusunu rahatlıkla anlayabilmeniz için özellikle sözcük türlerini ve tamlamaları, tamlamaları anlayabilmeniz için isim ve sıfatı bilmeniz gerekmektedir. Zarfları rahatlıkla kavrayabilmek için ise fiillerfiilimsiler ve sıfatlar konularına yeteri kadar hâkim olmanız gerekmektedir.

İlgili Makaleler
Ünlemler

Ünlemler

Türkçede ünlemler, duygu veya seslenme anlamı taşıyan sözcüklerdir. Ünlemler, sözcük türleri arasında en az işlenen...
Bağlaçlar

Bağlaçlar

Bağlaç Nedir?Cümle içinde aynı görevde olan ya da anlamca birbiri ile ilgisi bulunan sözcükleri, sözcük...
Edatlar kavram haritası

Edatlar: Özellikleri ve Cümleye Kattıkları Anlamlar

Edat Nedir? Hangi Sözcükler Edattır?Edatlar, tek başlarına bir anlam taşımayan, fakat cümle içinde anlam kazanan,...

26 YORUM

 1. Enfes olmuş. Hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
  Öğretmesini seven, bilgiyi basit ve güzel anlatan, emek veren öğretmenlerimize minnettarım.

  • Zarflar hem sıfatları hem de adlaşmış sıfatları etkileyen sözcüklerdir. Bu cümledeki “çok” kelimesi sıfat değil zarftır. Miktar zarfıdır. Miktar zarfı bu cümlede adlaşmış sıfat olan “yaşlıya” kelimesinin miktarını göstermiştir.

 2. Vay be Türkçe ne kadar da zor bir dil. Yabancı dil çalışırken buraya geldim farkında olmadan böyle bir dili konuşmamız gerçekten çok tuhaf bir şey buda demek oluyor ki yabancı bir dil kitaplardan dil bilgisinden öğrenilmez konuşarak öğrenilir. Baksanıza bilmediğimiz ama uyguladığımız konuştuğumuz ne kadarda enteresan konular varmış. Teşekkürler turkbilgisi.

Görüşlerini ve Sorularını Bizimle Paylaşabilirsin

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son Eklenen Konular

Üslup Nedir? Üslup Bilgisi İçeren Cümleler

Üslup (Biçem) Nedir?Bir metnin nasıl yazıldığını, hangi kelimelerin nasıl kullanıldığını ve cümlelerin nasıl yapılandırıldığını...

Nicel ve Nitel Anlamlı Kelimeler

Nicel ve Nitel Anlam Nedir?Nicel ve nitel anlam, bir sözcüğün ifade ettiği anlamın, sayısal...

12 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı (PDF)

2023-2024 eğitim-öğretim yılı için hazırlanan 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı, Milli...

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı (PDF)

2023-2024 eğitim-öğretim yılı için hazırlanan 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı, Milli...